فارسي(چهارم ناشنوایان)

1-       ابو ريحان بيروني كه بود ؟

الف) دانشمند                                                       ب) دانش آموز                                                            ج) دكتر

2-      در كدام فصل رنگ برگها تغيير مي كند ؟

الف) تابستان                                                     ب) بهار                                                                            ج) پاييز

3-     چه كساني بعد از زلزله به مردم كمك مي كنند ؟

الف) امداد گران                                                                      ب) مهندسين                                                                   ج) معلمين

4-     كسي كه ورزش مي كند كمتر ..........مي شود .

الف) سالم                                                           ب) مريض                                                                                               ج) بزرگ

5-     در فصل ......... هوا گرم است و مدرسه ها تعطيل مي شود .

                  الف) زمستان                                                                       ب) پاييز                                                                            ج) تابستان

6-     پاكيزه  يعني .......... .

الف) تميز                                                             ب) زيبا                                                                            ج) كثيف

7-     مخالف كلمه  ""هستي     "" چيست ؟

الف) نيستي                                                            ب) به وجود آوردن                                                     ج) ساختن

8-     كدام كلمه هم خانواده ي " راهنما  " است ؟

الف)   راه دار                                                   ب) ره نما                                                                                                 ج)راهي

 

9-      آنها بعد از اذان ------------- مي خوانند .

الف) دعا                                                              ب) روزه                                                                                                 ج) نماز

10-     پايان ماه رمضان عيد .......... است ..

الف) غدير                                                            ب) فطر                                                                              ج) نوروز

رياضي

11-     نام شكل مقابل چيست ؟

الف) مثلث                                                       ب) لوزي                                                                                               ج) متوازي الاضلاع

12-    عدد   "" 1000  "" با كدام عبارت برابر است؟

الف) 10×1000                                                                         ب)  100×100                                                                ج)  10×100

13-   كدام عدد از عبارت  "" 10-(15-75) "" كمتر است ؟

الف) 49                                                              ب) 98                                                                              ج) 70

14-   شكل مقابل چه كسري را نشان مي دهد ؟

الف)                                                                      ب)                                                                                      ج)

15-   كدام عدد هم بر 2 وهم بر3 بخشپذير است ؟

الف) 90                                                               ب) 44                                                                             ج) 333

 

16-   در مستطيل هر يك از زاويه ها .....درجه  هستند .

الف)  90                                                              ب) 56                                                                            ج) 180

 

17-   عدد   "" دويست و سه هزار و چهل و شش "" كدام است ؟

الف)  203046                                                                       ب) 200346                                                                ج) 2346

18-   رقم   ""دهگان هزار"" كدام عدد زير بيشتر است ؟

الف)   12999                                                    ب)  842138                                                              ج) 909449

19-    باقي مانده تقسيم                               9                     809         چند است ؟

الف)   2                                                                ب)  1                                                                                 ج)   83

20-    خراطي روزي 7 گلدان مي تراشد .براي تراشيدن 56 گلدان چند روز بايد كار كند ؟

الف) 7                                                                 ب) 9                                                                                  ج) 8 

ديني

21-    بهترين پدر دنيا كيست ؟

الف) امام حسين                                                                      ب) امام علي                                                                   ج) حضرت محمد

22-    صرفه جويي يعني مصرف .......... .

الف) درست مصرف كردن                                             ب) زياد مصرف كردن                                                                  ج) كم مصرف كردن

 

23-   نام امام پنجم مسلمانان چيست ؟

                  الف) باقر                                                       ب) سجاد                                                                            ج) موسي كاظم

24-   خديجه (س) ......... پيامبر ماست . 

                  الف) مادر                                                        ب) همسر                                                                            ج) دختر

25-  امام حسين در چه روزي به شهادت رسيد .

الف) تاسوعا                                                        ب) عاشورا                                                                                                ج) عيد غدير

علوم

26-  مواد از ذره هاي ريزي به نام ................ ساخته شده است.

الف) اتم                                                             ب) مولكول                                                                     ج) سلول

27-  كدام جانور زير« خونسرد » است ؟

                  الف)  طوطي                                                  ب) گاو                                                                              ج) مار

28-   به جانوراني كه در هنگام حركت شكم خود را روي زمين مي كشند .......... مي گوييند

الف)  بي مهره                                                     ب) پستان دار                                                                ج) خزنده

29-    كدام گروه از مهره داران بدنشان از مو يا پشم  پوشيده شده است ؟

الف) ماهي ها                                                        ب) پرنده ها                                                                                               ج) پستانداران

30-   ماهي با ........... در آب تنفس مي كند .

الف)شش                                                            ب) بيني                                                                             ج) آبشش

اجتماعي

31-   اداره ها در كجا بيشتر است ؟

الف) روستاها                                                      ب) شهرها                                                                            ج) بيابان ها

32-   فرزند ابراهيم چه نام داشت ؟

الف) ابوطالب                                                                        ب) محمد                                                                               ج) اسماعيل

33-  امام خميني پس از ورود به ايران به كجا رفت ؟

الف) بهشت زهرا                                            ب) مكه                                                                                ج) دانشگاه

34-  بيشتر سطح زمين را ........ پوشانده است .

الف) خشكي                                                           ب) آب                                                                                                  ج) كوه ها

35- چه كسي در كارها به مدير كمك مي كند؟

الف) دانش آموزان                                      ب) ناظم                                                                           ج) خدمتگذار

 

 

 

 

 

جمله سازي

36- بچه ها ديروز در مدرسه بازي ......... .

الف9 مي كنند                                                      ب) مي كردند                                                                  ج) خواهند كرد

37- تو خوب ....... .

الف) مي دويد                                                    ب) مي دويم                                                                  ج) مي دوي

38-  ......... بنا است.

الف)   من                                                           ب) تو                                                                                 ج)  پدرش

39-   آنها .... دريا با ماشين رفتند .

الف) با                                                                  ب) تا                                                                                 ج) كه

40-   به به چه هوايي

الف) ؟                                                                 ب) !                                                                                 ج) ،

خسته نباشيد

 

 

 


امتياز :