نویسنده : بهروز صادق مقدم ; ساعت ٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱۸

سوالاتی در مورد آموزش واژگان به دانش آموزان با ناتوانیهای خواندن


نویسنده / منبع : مترجم :شراره قدوسی فرید
چگونه می توان به دانش آموزان کمک کرد تا کلمات را به طور غیر مستقیم بیاموزند؟

به دو روش کلی می توانید یادگیری غیر مستقیم را ترغیب کنید، اول بدون در نظر گرفتن پایه ای که تدریس می کنید،با صدای بلند برای دانش آموزانتان بخوانید .دانش آموزان در تمام گروه سنی می توانند از طریق گوش کردن به متون مختلف یادبگیرند


سوالاتی در مورد آموزش واژگان به دانش آموزان با ناتوانیهای خواندن


نویسنده / منبع : مترجم :شراره قدوسی فرید
چگونه می توان به دانش آموزان کمک کرد تا کلمات را به طور غیر مستقیم بیاموزند؟

به دو روش کلی می توانید یادگیری غیر مستقیم را ترغیب کنید، اول بدون در نظر گرفتن پایه ای که تدریس می کنید،با صدای بلند برای دانش آموزانتان بخوانید .دانش آموزان در تمام گروه سنی می توانند از طریق گوش کردن به متون مختلف یادبگیرند.متونی که با صدای بلند برایشان خوانده می شود واین کار زمانی مؤ ثر است که قبل ، در حین وپس از خواندن متن درباره آن بحث کنید. با دانش آموزان درباره واژه ها ومفاهیم جدید صحبت کرده وبه آنها کمک کنید اطلاعات وتجارب قبلی خود را با کلمات مرتبط کنند.

روش دوم برای افزایش یادگیری غیرمستقیم این است که دانش آموزان را تشویق کنیم تا متنی را به دفعات بسیار با خود بخوانند.به جای اختصاص زمان آموزشی به خواندن مستقل در کلاس ، دانش آموزان را تشویق کنید تا بیشتر خارج از مدرسه بخوانند.البته آنها می توانند در خلال زمان فعالیت مستقل در کلاس نیز با خود بخوانند.برای مثال وقتی به گروه دیگری آموزش می دهید یاپس از اینکه دانش آموزان فعالیتی را تکمیل کرده اند ومنتظر شروع فعالیت دیگری هستند.

چه کلماتی را باید آموزش داد؟

دریک متن که کلمات ناآشنایی وجود دارند نمی توان تمام آنها را مستقیماً به دانش آموزان آموخت.در واقع دلایل بسیاری برای این کار وجود دارد.
ممکن است متن کلمات بسیار زیادی داشته باشد که برای دانش آموزان نا آشنا باشد، کلمات بسیار زیاد برای آموزش مستقیم .
آموزش مستقیم واژگان می تواند وقت گیرباشد، ممکن است این وقت برای وادارکردن دانش آموزان به خواندن بهتر صرف شود.
دانش آموزان می توانند اکثر متنها را بدون دانستن مفهوم کلمه درک کنند.
دانش آموزان برای استفاده از راهکارهای یادگیری کلمه جهت آموختن مفهوم کلمات ناآشنا به روش خود به فرصتهایی نیازمندند.

به احتمال زیاد می توان فقط تعداد کمی کلمه را در هفته آموزش داد بنابراین باید در انتخاب کلمه دقت کرد.آموزش خود را برکلمات مهم ، مفید ومشکل تمرکز نمایید.وقتی قبل از اینکه دانش آموزان متنی را بخوانند کلمات آن را آموزش می دهید ، مستقیماً واژه هایی را می آموزید که برای درک یک مفهوم یا خود متن مهم است.شاید دانش آموزان شما کلمات متعددی رانداند. کلماتی که درمتن انتخابی وجود دارد وشما به لحاظ زمان نتوانید تمام آنها را آموزش دهید البته باید آنها را به گونه ای آماده کنید تا راهکارهای یادگیری کلمه را به منظور درک مفهوم یا خودمتن مهم است.شاید دانش آموزان شما کلمات متعددی راندانند.کلماتی که درمتن انتخابی وجود دارد وشما به لحاظ زمان نتوانید تمام آنها را آموزش دهید البته باید آنها را به گونه ای آماده کنید تا راهکارهای یادگیری کلمه را به منظور درک مفهوم کلمات متن مورد استفاده قرار دهند.

آموزش خود را برکلماتی متمرکز کنید که احتمالاً دانش آموزان آنها را به دفعات می بینند وبه کار می برند.برای مثال یادگیری کلمه های fragment و revolve احتمالا مفید تر از کلمه factal و gyate است .فراموش نکنید برای کلماتی که یادگیری آنها برای دانش آموزان مشکل است آموزش دهید.

کلماتی با چندین معنی برای دانش آموزان مشکل آفرین است.آنها ممکن است کلمات هم آوا را به سختی درک کنندواین امر به محتوای متن بستگی دارد.جستجوی کلمات با چندین معنی در فرهنگ لغت می تواند سبب سردرگمی دانش آموزان گردد.آنها فهرستی از تعاریف متفاوت را می بینند واغلب در تصمیم گیری برای مناسب بودن تعاریف با متن موردنظر با مشکل مواجه می شوند.شما باید درانتخاب تعاریف مناسب به آنها کمک کنید.

اصطلاحات نیز می توانند برای دانش آموزان مشکل باشد ، به خصوص دانش آموزانی که زبان انگلیسی را یاد می گیرند.زیرا کلمات معمولاً معنای واقعی خود را نشان نمی دهند و باید اصطلاحاتی از قبیل "hard hearted"، "get the picture" ،"drawing a blank" ،"a chip off the old block" را برای آنها شرح داد.

چگونه دانش آموزان باید واژگان رابدانند؟دانش آموزان تمام کلمات را نمی دانند ومعنی واژه ها را به اندازه متفاوتی می شناسند.آنها ممکن است کلمه ای را از قبل ندیده یا نشنیده باشند وشاید آن کلمه را قبلاً دیده یا شنیده باشند اما درباره مفهوم آن نظر نامشخص ومبهمی داشته باشند ویا ممکن است با مفهوم واژه بسیار آشنا باشند وبتوانند در گفتار یا نوشته ها خود آن را به کاربرند.این سه سطح از اطلاعات واژه ای ناآشنا ، آشنا وتثبیت شده نامیده می شوند.دانش آموزان در حالیکه می خوانند معمولاً می توانند از برخی از واژه ها در سطح ناآشنا و آشنا بگذرند.اگر قرار است متن را کاملاً درک کنند باید از اکثر کلماتی که می خوانند اطلاعات تثبیت شده ای داشته باشند.آیا یادگیری کلمه دارای انواع مختلفی است ؟ آیابرخی از آنها دشوارتر از بقیه است؟یادگیری کلمه به چهار دسته تقسیم می شود:

یادگیری معنی جدید یک واژه آشنا

یادگیری معنی کلمه جدیدی که ارایه کننده مفهوم آشنا است.

یادگیری معنی کلمه جدیدی که نشان دهنده مفهوم ناآشنایی است.

توضیح وتکمیل معنی یک واژۀ آشنا

انواع مذکور به لحاظ دشواری با یکدیگر متفاوتند.یکی از رایج ترین ومشکل آفرین تر نوع یادگیری ، نوع سوم است وبیشتر یادگیری در زمینه محتوا شامل یادگیری از این نوع می شود.شاید دانش آموزان در حالیکه راجع به بیابان، توفان ومهاجران یاد می گیرند مفاهیم و واژه های جدید نیز بیاموزند.یادگیری واژه ها ومفاهیم در علوم ، مطالعات اجتماعی و ریاضی حتی مشکل مشکل آفرین تر است زیرا هریک از این مفاهیم کلی اغلب با مفاهیم جدید وبسیاری مرتبط است.برای مثال وازه "صحرا" اغلب بامفاهیم دیگری مانند کاکتوس ، فلات یا زمین مسطح وتپه مربوط است که شاید ناآشنا باشند.

برای گسترش واژگان دانش آموزان چه کمک دیگری می توان کرد؟روش دیگری که می تواند به گسترش واژگان دانش آموزان کمک کند پرورش آگاهی از کلمه است .آگاهی از علاقه به واژه ها، معنی وتوان آنها. دانش آموزان آگاه بسیاری از کلمات را می دانند و آنها را به خوبی به کار می برند ومشتاق یادگیری کلمات جدیدند ونحوه یادگیری آنها رانیز می دانند.به روش های متعددی می توان به دانش آموزان کمک کرد تا آگاهی از کلمات را در خود ایجاد کرده وآن را گسترش دهند . توجه آنها را به روشی جلب کرد که نویسندگان برای بیان معانی ویژه انتخاب می کنند.با مشغول کردن دانش آموزان به بازی کلمات مانند ایهام وجناس مقلوب آنان را به این کار ترغیب نمود و به دانش آموزان کمک کرد تا درمورد ریشه یا تاریخچه یک واژه تحقیق کنند یا می توان آنها را تشویق کرد تا به دنبال نمونه هایی از کاربرد کلمه در زندگی روزمره خود باشند.

کلمات کلیدی :مقالات