نویسنده : بهروز صادق مقدم ; ساعت ۳:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٩

درمراکز آموزشی ناشنوایان خدمات گسترده ی آموزشی و توانبخشی به دانش آموزان ارائه می شود :

 

الف )  گفتاردرمانی :  یکی ازمهمترین خدماتی که در مراکزآموزشی کامران مولوی  ارائه می شودگفتاردرمانی است که به فردناشنوا یاکم شنوادرتولید، اصلاح وبهبودگفتارش کمک می کند.

ب ) تربیت شنوایی : تربیت شنوایی باآموزش های ویژه به دانش آموزان ناشنواکمک  می کندتاازباقیمانده شنوایی خودحداکثراستفاده رابرای تشخیص ، درک وتجزیه وتحلیل صداهابکنند.

ج )شنوایی شناسی : شنوایی شناس کارتشخیص وارزیابی شنوایی ، تجویزسمعک ، تنظیم آن وطرح ریزی برنامه توانبخشی شنوایی راانجام می دهد.

د) مشاوره ومددکاری : واحدمشاوره درمرکزکامران مولوی خدمات گسترده شامل: خدمات مشاوره ای به دانش آموزان ووالدین ، برگزاری جلسات آموزش والدین، بررسی مشکلات تحصیلی ورفتاری دانش آموزان، مشاوره ی فردی درجهت رفع مشکلات عاطفی، اجتماعی ، روانی ودرسی ارائه می کند.

ه ) سرپرست آموزش : کلیه خدمات آموزشی شامل برگزاری جلسات کارگاه های اموزشی ، تلاش درجهت رفع مشکلات وکمبودهای آموزشی ، تهیه وتولید کتب کمک آموزشی وکتاب کاروهمچنین ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ازعمده فعالیت های واحدآموزش می باشد.

کلمات کلیدی :مقالات- آموزش