نویسنده : بهروز صادق مقدم ; ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢

........................................

کودکان ناشنواتوالی مربوط به مرحله حسی حرکتی (Sensorimotor) (به استثنا ء تقلیدصدا)رامانندهمسالان شنوای خودطی می کنند. کارکردآنان درمرحله ی پیش عملیاتی درتکلیف های غیرکلامی تقریباً مانندهمسالان شنوای آنهاست . شواهدپژوهشی اندکی بیانگرعملکردضعیف ترکودکان آسیب دیده ی شنوایی درتکلیف های مرحله عملیات عینی درمقایسه باهمسالان شنوای آنان است .


ویژگی ناشنوایان:

کودکان ناشنواتاسن 8ماهگی ازنظررشدزبانی وشناختی مانندسایرهمسالان خودشان هستند.آن هادرماه های اول زندگی غان وغون می کنندولی پس ازهشت ماهگی غان وغون کاهش می یابد.وبانوزادان شنواتفاوت کیفی پیدامی کند.(عدم دریافت تقویت )

بسیاری ازافرادآسیب دیده ی شنوایی درتولیدودرک گفتارمحدودیت دارند.تولیدودرک گفتاربه میزان آسیب دیدگی بستگی دارد.

75درصدکودکان باناشنوایی شدید، گفتارغیرقابل فهم دارند.درحالیکه تنها14درصدکودکان باآسیب شنوایی خفیف ومتوسط گفتارشان غیرقابل فهم است.

کودکان باآسیب شنوایی پیش زبانی درمفایسه باکودکان باناشنوایی پس زبانی مشکلات شدیدتری دارند.کودکان اولین کلمه راتا12ماهگی تولیدمی کند.از12تا22ماهگی اشکال منطقی زبان مادری رادرمی یابند (بلوم)(یادگیری قواعدتا6سالگی )

کودکان آسیب دیده ی شنوایی پیش زبانی که خدمات ویژه استفاده نمی کنندوازدستگاه های تقویت صوت بهره نمی برند ، درجنبه های مختلف زابنی بامشکل مواجه می شوند.بنابرای استفاده ازاشاره برای کودکی که هیچ صدایی رانمی شنودضروری است .(کرک ، کالاگروآناستازیو2000)

سال های اولیه زندگی به منزله سال های تحول زبان وزمان طلایی قلمدادمی شودکه برنامه مداخله ای نقش بسیاری درتحول زبان کودک آسیب دیده ی شنوایی دارد.

ارزیابی هوشی افرادآسیب دیده ی شنوایی بامشکلات زیادی همراه است .این افرادمعمولا درخرده آزمون های کلامی آزمون های هوش عملکردضعیفی دارند. واین مسئله نمره هوش بهرکلی آنان راپایین می آورد.

افرادآسیب دیده ی شنوایی ازنظروضعیت اجتماعی اقتصادی ، نژادسن وقوع ، میزان آسیب شنوایی وروش برقراری ارتباط درخانه ومدرسه بایکدیگرتفاوت های بسیاری دارند.به همین دلیل حتی کاربردآزمون های استدانداردوویژه افرادآسیب دیده ی شنوایی نیزبامشکلاتی همراه است .همچنین تحقیقات نشان می دهدکه23تا32 درصدافرادآسیب دیده ی شنوایی دست کم یک معلولیت دیگردارند مجموعه این مسائل براندازه گیری هوش افراد باآسیب شنوایی تاثیرگذاراست.(هوداپ ، 1994)

 

کودکان ناشنواتوالی مربوط به مرحله حسی حرکتی (Sensorimotor) (به استثنا ء تقلیدصدا)رامانندهمسالان شنوای خودطی می کنند. کارکردآنان درمرحله ی پیش عملیاتی درتکلیف های غیرکلامی تقریباً مانندهمسالان شنوای آنهاست . شواهدپژوهشی اندکی بیانگرعملکردضعیف ترکودکان آسیب دیده ی شنوایی درتکلیف های مرحله عملیات عینی درمقایسه باهمسالان شنوای آنان است .

درکل می توان اظهارداشت :

کودکان باآسیب شنوایی درصورتی که درمحیط غنی رشدکنندبه لحاظ تحول شناختی باباکودکان بدون آسیب شنوایی تفاوت چشمگیری نخواهندداشت .

تعداد دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی درطرح تلفیقی مقطع ابتدایی مشهد:

194 نفر

12نفرنامشخص

18 نفردیرآموز

164 نفرهوش بهرعادی وبالاتر

مرکزآموزشی کامران مولوی

79 نفردانش آموزناشنواعادی ودیرآموز

17 نفردانش آموزآموزش پذیر

مرکزآموزشی سوم شعبان 4

90دانش آموزعادی ودیرآموز

15دانش آموزآموزش پذیر

 

 

کلمات کلیدی :تلفیقی و کلمات کلیدی :مقالات- آموزش